Säännöt

Säännöt

Seuran säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun Taiteilijaseura ry. ja kotipaikka Joensuun kaupunki ja sen toimialueena on Pohjois-Karjala.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa taiteilijoiden ammatillista asemaa ja toiminnan yleisiä edellytyksiä. Lisäksi tarkoituksena on tehdä yhdistyksen taiteilijoiden työtä ja taidetta tunnetuksi paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi yhdistys edistää taiteen harrastustoiminnan lisäämistä ja kehittämistä.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, työpajoja, kursseja, tekee taidetta ja kulttuuria edistäviä aloitteita, harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, luentoja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys ylläpitää taidelainaamoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, testamentteja ja panna toimeen arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää jäsenten etujen valvomista. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa tai muuta taloudellista etua.

4§ Jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen voi olla taiteilijajäsen, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa edistää niitä ja joka on osoittanut pätevyytensä taiteilijana. Vuosikokous määrittelee hallituksen esityksestä vuosittain pätevyysvaatimukset ja jäseneksi hyväksymisen ehdot.

Hallituksen ehdotuksen mukaiset hyväksytyt, vuosittain vahvistettavat jäsenkriteerit 2023:

Kuvataiteilijan korkeakoulutasoinen koulutus Suomessa tai ulkomailla, tai kuuluminen ammattialan liittoihin (esimerkiksi Taidemaalariliitto, Suomen Taidegraafikot, Suomen Kuvanveistäjien liitto, Muu ry), tai muulla tavalla osoitettu pätevyys ja ammatillinen toiminta kuvataiteilijana.

Ansioitumista kuvataiteilijana arvioitaessa otetaan huomioon: Lautakunta arvioi jäseneksi hakevan teosnäytteiden taiteellisen tason ja muut ansiot. Muita ansioita ovat ammattipätevyys (taidekoulutus) ja ammattimainen taiteellinen toiminta (ansioluettelo: näyttelytoiminta, menestyminen taidekilpailuissa, julkiset teokset, teokset taidekokoelmissa, palkinnot ja apurahat, muu ansioituminen kuvataiteilijana).

Lautakunta käsittelee jäsenanomukset ja päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun määrät vahvistaa vuosikokous seuraavalle kalenterivuodelle.

Harrastajajäsenyyttä haetaan täyttämällä liittymisilmoitus, ja ilmoittamalla mitä taidetta harrastaa. Seuraan voi liittyä harrastajajäseneksi henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa edistää niitä.

Seuraan voi liittyä kannatusjäseneksi kaikki taiteesta kiinnostuneet luonnolliset ja juridiset henkilöt, yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja niihin verrattavat organisaatiot, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy. Lisäksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi koti- ja ulkomaisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan 4/5 äänten enemmistö yhdistyksen kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallitus voi tarvittaessa päättää myös vapaaehtoisen ylimääräisen jäsenmaksun keräämisestä ja maksun suuruudesta.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyys lakkaa, kun jäsen ilmoittaa yhdistyslain mukaisesti eroavansa yhdistyksestä. Jäsen on vapaa Joensuun Taiteilijaseuran jäsenyydestä sen kuukauden päättyessä, jonka aikana hän ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai syyllistynyt käyttäytymiseen, joka on vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi suullisesti tai kirjallisesti ennen päätöksen tekoa. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta eikä suorita sitä kahden perimiskerran jälkeen.

Erotettu jäsen voidaan ottaa uudelleen jäseneksi hänen maksettuaan erääntyneen jäsenmaksun.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa, vuosikokouksessa valittu hallitus, viisi ammattilaisjäsentä ja heille varajäsenet. Päätösvaltaisuus saavutetaan kolmen jäsenen läsnäololla. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Harrastajajäsenten edustaja voi osallistua hallituksen kokouksiin.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään tai seurasta kesken toimikauden, valitaan varajäsen hänen tilalle.

Hallituksen tehtävinä ovat:

Hallitus edustaa yhdistystä ja huolehtii yhdistyksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä noudattaen lakeja ja yhdistyksen sääntöjä.

 1. Valvoa ja johtaa yhdistyksen sisäistä toimintaa
 2. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
 3. Hoitaa käytännön asioita, rahavaroja ja muuta omaisuutta
 4. Valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 5. Tehdä aloitteet yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
 6. Valita seuran uudet jäsenet
 7. Suorittaa kaikki muut tehtävät, jotka sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous hallitukselle antaa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8§ Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja sekä hakee apurahoja ja avustuksia. Yhdistys on oikeutettu toimintansa rahoittamiseksi hankkimaan ja hallitsemaan toiminnassaan tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys järjestää taidelainaamotoimintaa, rahankeräyksiä, arpajaisia, kirpputoreja, myyjäisiä asianmukaisella luvalla. Järjestämissään tilaisuuksissa yhdistys voi harjoittaa ravitsemusliikkeen mukaista toimintaa asianmukaisen luvan saatuaan.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus kirjeellä tai lehti-ilmoituksin tai sähköisellä viestinnällä vähintään 8 päivää ennen kokousta.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun aikana.

Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen kannattajajäsenellä ja oikeustoimikelpoisella yhteisöllä ei ole äänioikeutta kokouksissa, mutta heille voidaan myöntää puheoikeus.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava 30 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuus toteaminen
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 9. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle
 10. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
 11. Määritellään näiden sääntöjen 4§:n puitteissa pääsyvaatimukset jäseneksi hyväksymiselle
 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimintavuodeksi
 13. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa
 14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

13§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kokouskutsun ylimääräiseen kokoukseen antaa hallitus sanomalehti- ilmoituksin tai kirjeitse tai sähköisen viestinnän kautta vähintään 8 päivää ennen kokousta.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15§ Yhdistyslaki

Kaikissa niissä asioissa mitä näissä säännöissä ei ole mainittu tai yksilöity noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään

16§ Voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan 12.2.2019.