Säännöt

Säännöt (pdf)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Joensuun Taiteilijaseura ry ja kotipaikka Joensuu.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuvataiteilijoiden ammatillista asemaa ja toiminnan yleisiä edellytyksiä sekä edistää taiteen harrastustoiminnan lisäämistä ja kehittämistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosinäyttelyn, työpajoja, kursseja, tekee taidetta ja kulttuuria edistäviä aloitteita, harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää kokouksia, luentoja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys ylläpitää taidelainaamoa voittoa tavoittelematta.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla taiteilija-, harrastaja-, kannattaja- tai kunniajäsen. Yhdistyksen taiteilijajäseneksi voidaan hyväksyä hakija, joka täyttää seuraavat kriteerit:

Vaihtoehto A:

Taiteilijajäseneksi pääsee henkilö, jolla on tutkinto AMK- tai korkeakoulutasoisesta kuvataidekoulutuksesta tai vastaava vanhempi tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto, josta on selvitys. Taiteilijajäseneksi pääsee myös henkilö, joka on jonkun Suomen Taiteilijaseuran alaisen ammattiliiton jäsen.

Vaihtoehto B:

Jos kohta A ei täyty, niin valinta tehdään teoskuvien tai muun kuvamateriaalin perusteella ja hakijan on lisäksi täytettävä yksi seuraavista kriteereistä:

1. Osallistuminen jyrytettyyn alueelliseen, valtakunnalliseen tai ulkomaiseen kuvataidenäyttelyyn.

2. Menestys valtakunnallisessa tai ulkomaisessa Suomen Taiteilijaseuran sääntöjen mukaisessa taidekilpailussa.

3. Yksityisnäyttelyn pitäminen taidemuseossa tai ammattimaisesti toimivassa galleriassa.

4. Teoksia julkisessa kokoelmassa.

5. Toteutuneen projektin, esityksen tai tapahtuman suunnittelu ja toteutus taiteellisin keinoin.

6. Julkinen teos.

Taiteilijajäsenet hyväksyy johtokunta.

Yhdistyksen harrastajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö, joka haluaa olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Harrastajajäsenet hyväksyy johtokunta heidän suoritettuaan jäsenmaksun. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta heidän suoritettuaan jäsenmaksun. Kunniajäseneksi voidaan kutsua johtokunnan esityksestä yhdistyksen vuosi- tai syyskokouksessa henkilö, joka on edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenen on suoritettava yhdistykselle syyskokouksessa määrätty vuosittainen jäsenmaksu. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmiltä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Eronnut tai maksamattomien jäsenmaksujen takia erotettu jäsen voi jatkaa aiempaa jäsenyyttään ilmoittautumalla johtokunnalle ja suorittamalla mahdolliset maksamattomat jäsenmaksut.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyys lakkaa, jos jäsen ilmoittaa yhdistyslain mukaisesti eroavansa yhdistyksestä. Johtokunta voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, joka on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai syyllistynyt käyttäytymiseen, joka on vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi suullisesti tai kirjallisesti ennen päätöksen tekoa. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta eikä suorita sitä kahden perimiskerran jälkeen.

 

5§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä ja toimikuntia.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

7§ Yhdistyksen talous

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja sekä hakee apurahoja ja avustuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan. Järjestämissään tilaisuuksissa yhdistys voi harjoittaa anniskelutoimintaa asianmukaisen luvan saatuaan.

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta kirjeellä tai lehti-ilmoituksin vähintään 8 päivää ennen kokousta.

 

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen maaliskuun aikana ja syyskokoukseen lokakuun aikana

Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen kannattajajäsenellä ja oikeustoimikelpoisella yhteisöllä ei ole äänioikeutta kokouksissa, mutta heille voidaan myöntää puheoikeus.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokoukselle tai syyskokoukselle käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava 30 vuorokautta ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3) Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

4) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuus toteaminen

5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen

taloudesta, tilintarkastajien lausunto

7) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle

8) Johtokunnan kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat, jotka on mainittu

kokouskutsussa

9) Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10) Kokouksen päättäminen

 

12§ Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3) Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

4) Kokouksen laillisuuden toteaminen

5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) Johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

7) Tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle

8) Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

9) Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimintavuodeksi

10) Johtokunnan kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa

11) Muut kokouskutsussa mainitut asiat

12) Kokouksen päättäminen

 

12§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Kokouskutsun ylimääräiseen kokoukseen antaa johtokunta sanomalehti ilmoituksin vähintään 8 päivää ennen kokousta.

 

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

14§ Kaikissa niissä asioissa mitä näissä säännöissä ei ole mainittu tai yksilöity noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään